Thư mục

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Đoàn Thị Ái Phương)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bỏ phiếu

  Cám ơn bạn đã ghé thăm thư viện. Bạn vui lòng cho biết bạn là ai?
  Giáo viên mầm non trong Tỉnh
  Giáo viên Tiểu học trong Tỉnh
  Giáo viên Trung học trong Tỉnh
  Giáo viên ngoài Tỉnh
  Học sinh

  Ảnh ngẫu nhiên

  Cau_tao_va_nguyen_li_hoat_dong_cua_bo_Vi_sai_tren_o_to__Lucky_Luan.flv 2.jpg 3.jpg 5.jpg 73475038_1397748267067772_396851421917478912_n.jpg 54279625_2295696690699960_5741017522535137280_n.jpg 50294500_2271242803152570_6354023189487550464_n.jpg 54728184_2424095004289907_1236318344882159616_n.jpg IMG20190322092229.jpg IMG20190322092127.jpg IMG20190322092039.jpg IMG_1187.JPG IMG_1182.JPG PICOT__Nhac_thieu_nhi_vui_nhon_cho_be_Tap_the_duc_buoi_sang_onlinevideocuttercom_2.flv IMG_4910.JPG IMG_4903.JPG 25446267_1966880290201950_1455437056342518947_n.jpg 25498449_1966880223535290_5062578052656735658_n.jpg 25446220_1966865920203387_8301310633582234287_n.jpg 25551970_1966640803559232_2152315968124381777_n.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đinh Công Quân
  Ngày gửi: 17h:07' 07-07-2008
  Dung lượng: 33.1 KB
  Số lượt tải: 455
  Số lượt thích: 0 người
  Bùi Thị Toan - 331 Ngô Gia Tự
  VOCABULARY EXERCISES
  Choose the words for the pictures:
  A B C D E UNIT 3: AT HOME Choose the words for the pictures
  A.||a teacher|| B.|| a farmer || C.||a doctor|| D.||a worker|| E. ||a nurse|| A crossword puzzle:
  Do you have a ...........or a sister ?
  ............, Lan. How are you ?
  Where is .............school ?
  I am not a teacher. I am a ...............
  Two + ten = ..............
  Is your ...............big or small ?
  Unit 6: PLACES Choose the correct words:
  UNIT 6 : PLACES Choose the right words for the pictures:
  1.||a rice paddy|| 2. ||a river|| 3.||a lake|| 4.||flowers|| 5.||trees|| 6.||a park|| Write the words for the pictures:
  UNIT6 : PLACES Name the pictures
  1.||a river || 2.||flowers|| 3.||a tree|| 4. ||a rice paddy|| 5.||a lake || 6.|| a park|| Find the missing letters:
  Find the missing letters :
  1.RIV||E||R 2.PAR||K|| 3.LAK||E || 4.FL||O||WE||R|| 5. ||T||REES UNIT6 : PLACES Choose the correct words to fill the gaps::
  Hello. My name’s Thuy. I’m twelve and I’m a ____(a)__. I have a ____(b)__, Minh. He’s ___(c)____. We live in a house near a ____( d )____. Our house has a yard. It’s beautiful here. There is a river and a lake . There is a hotel near the lake. There is a _____(e)_____near the hotel . There are trees and ____(f)____ in the park. There is a rice paddy ___(g)_____ our house.
  a. ||student || b.||brother|| c. ||twenty|| d. ||lake || e.||park || f.||flowers|| g.||near|| Read the passage , then choose the right words to fill the gaps: Unit 6 : Places: Read the corect words::
  Read the words for the pictures then check:
  a. ||car|| b.|| bus|| c.||motorbike|| d.||train || e. ||bike|| f.||plane|| g. ||truck|| Unit 8 : Out and about a b c d e f g Look at the pictures. Match noun phrases:
  Look at the picture: Match the words to make phrases. 1 2 3 4 5 6 7 8
  1.||a bottle|| of cooking oil. 2.||a package|| of chocolate 3||.a bar|| of soap 4.||a kilo|| of meat 5. ||tubes|| of toothpaste 6. ||a box|| of tea 7. ||a dozen|| eggs 8.||ten kilos|| of rice Unit 11: What do you eat ? Wordsquare:

  Down : 1. ||GOLF|| 2. ||AEROBICS|| 3. ||SOCCER|| 4. ||SKIP || 5. ||TENNIS|| Cross: 1. ||JOG|| 2. ||SWIM|| Find 7 words in the wordsquare: Unit 12 : Sports and pastimes Complete the words:
  Complete the words for sports :
  1. t||able|| t||ennis|| 2. b||asketball|| 3. a||erobics|| 4. s||wimming || 5.v||olleyball|| 6.s||occer|| 7. t||ennis|| 8. b||adminton|| Unit 12: Sports and pastimes 1 2 3 4 5 6 7 8 SENTENCE EXERCISES
  Answer the questions::
  Unit 5: Things I do. What do they do after school ?
  1.Ba ||watches television.|| 2. Miss Hoa ||reads a book.|| 3.They ||play soccer|| 4. Jane ||does the housework.|| 1 2 3 4 Complete the sentences with prepositions:
  Fill in the gaps with a preposition: 1. Robert gets up ___________ 6:00. 2. He goes ___________ work ___________ train. 3. He has a meeting ___________11:00 ___________ 12:00. 4. He has dinner ___________ family. 5. He watches television ___________ the evening.
  1. ||at|| 2.||to||,|| by|| 3. ||from|| , ||to|| 4.||with|| 5.||in|| Unit 5 : Things I do. True or false sentences:
  A B C D E F Look at the sighs and decide the sentences True or False:
  A. You can park here.
  B. You can`t ride a motorbike.
  C.You must turn right.
  D. You can`t go into this street.
  E. You can ride a bike.
  F. You can`t turn left.
  Unit 8 :Out and about. Matching sentences:
  Unit 8 : Out and about. 1 2 3 4 5 6 Match sentences:
  1. You can ....
  2.You can`t...
  3. You can ....
  4. You can...
  5. You can`t...
  6. You can...
  Reading ( T / F ):
  Quang is a gymnast. He is tall and thin. He has short black hair.His eyes are brown.He has a round face and thin lips.Quang is having dinner at the moment. He is eating fish.He often has meat, fish and vegetables for dinner.After dinner he eats bananas.Then he drinks orange juice.
  1.Quang is tall and fat.
  2.His hair is short.
  3.He has a round face.
  4.He has black eyes.
  5.He is having a bath now.
  6.Quang is eating fish.
  7.He often has vegetables for dinner.
  8.He drinks water after dinner.
  Decide these sentences True or False after reading: Unit11: What do you eat? Match questions with answers::

  1.What does Peter like doing on Sundays ?
  2.How much is this book ?
  3.What color is her hair ?
  4.How many eggs do you want ?
  5.Who does Lan usually go with ?
  6.Where do they have breakfast ?
  Unit 12 : Sports and pastimes Choose the correct answers for the questions: Reorder words to make sentences:
  Rearrange the words to make a correct sentences: 1.father / his / time / does / often / what / freee / yourr / in / do ? 2.yard / doing / the / sister / aerobics / my / is / in. 3.park / a / goes / week / she / the / times / to / for. 4.friends / his / time / does / often / Trung / kites / how / do / his / fly ? 5.don`t / camping / we / have / because / tent / we / a /go / never.
  1.||What does his fther often do in his free times?|| 2.||My sister is doing aerobics in the yard.|| 3.||She goes to the park four times a week.|| 4.||How often do Trung and his friends fly their kites ?|| 5.||We never go camping because we don`t have a tent.|| Unit 12: Sports and pastimes Choose the corect sentences:
  1.A.Do you wash your hair this evening ? B.Are you wash your hair this evening ? C.Are you going to wash your hair this evening? 2.A.Are they many students in your class ? B.Are there many students in your class ? C.Is there many students in your class ? 3.A.Every evening I`m going home and listen to music? B.Every evening I`m go home and listen to music? C.Every evening I go home and listen to music? 4.A. He can`t answer the phone because he is having a bath. B. He can`t answer the phone because he has a bath. C. He can`t answer the phone because he`s going to has a bath.
  1.||C|| 2. ||B|| 3 ||C || 4.||A|| Choose the correct sentences: Unit 14: Making plan.
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓