Thư mục

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Đoàn Thị Ái Phương)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bỏ phiếu

  Cám ơn bạn đã ghé thăm thư viện. Bạn vui lòng cho biết bạn là ai?
  Giáo viên mầm non trong Tỉnh
  Giáo viên Tiểu học trong Tỉnh
  Giáo viên Trung học trong Tỉnh
  Giáo viên ngoài Tỉnh
  Học sinh

  Ảnh ngẫu nhiên

  Choi__billiard_Thu_nhay_chuot_vao_bi.swf 20170609_104406.jpg 1TRUOC_KHI_VAO_VIENG_LANG_BAC.jpg 2TRUOC_LANG_BAC_HO.jpg 3CUA_KHAU_LAO_CAI.jpg 4TRUOC_DEN_HUNG.jpg 5CONG_DEN_HUNG.jpg 6DEN_TRUNG.jpg 7TRUOC_DEN_THUONG.jpg 8BEN_LANG_VUA_HUNG.jpg 9DI_TICH_BH_THAM_DEN_HUNG.jpg 10NOI_BAC_HO_NOI_CHUYEN_VOI_DAI_DOAN_308.jpg 11TRUOC_LANG_VUA_HUNG.jpg 12TRUOC_CONG_TAM_QUAN.jpg 13TRUOC_THAP_CHUONG_CHUA_BAI_DINH.jpg 14TRUOC_DIEN_QUAN_THE_AM.jpg 15TRUOC_TUONG_PHAT_DI_LAC.jpg Giay_chung_nhan_dat_tieu_chuan_chat_luong_giao_duc_cap_do_3.jpg CBGV_truong_tieu_hoc_Trieu_Tai_20162017.jpg DSCN6440.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  kiểm tra 1 tiết tiếng anh 6

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Kim Thị Ngọc Mảnh
  Ngày gửi: 01h:31' 16-02-2017
  Dung lượng: 29.0 KB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  Name: …………………….. TEST 2- ENGLISH6
  Class:………

  I) Listening(2,5ms)
  Listen and complete the following sentences by the words you hear
  1) Her name is…………..

  2) She lives in a /an …………….

  3) There is a …………near her house.

  4) There are many………… in the park.

  5) Is she …………. years old?
  - Yes, she is.

  II) Grammar and vocabulary (2,5ms)
  Choose the correct answer:
  1) I …………in the city .
  a. to live b .live c.lives
  2)What time………he go to bed ?
  a.does b. do c.to do
  3)What are these ? They are ………….
  a. river b. flower c . flowers
  4) ……….. grade is she in ?
  a. Which b.where c. How
  5) Do you ………..your teeth every day?
  a. to brush b. brush c. brushes
  6) When does she have Math ?
  She has it on………….
  a. Math b.Friday c. street
  7) What time…………..it? It’s ten o’clock.
  a.am b.are c. is
  8) There are ………behind the house .
  a. trees b. tree c. a tree
  9) I have ……….. on Monday.
  a. television b. geography c. pen
  10) She………..Music on Saturday.
  a. have b.has c. to have
  III) Reading (2,5ms)
  Hello. My name is Ba . I’m eleven years old .I live with my parents and my sister in the city . My house is on Tran Phu street . Near my house, there is a small park .Next to the park , there is a lake . There is a bookstore opposite my house .
  A )Read the passage and write True (T) or Fasle (F)
  1) Ba is eleven years old ……….
  2) There are four people in his family ……
  3) There is a big park near Ba’s house………..
  B) Answer the questions:
  1)Where does Ba live ?
  ……………………………………
  2)Is the bookstore next to his house ?
  ……………………………………
  IV) Writing (2,5ms)
  Read the paragraph about Lan :
  Every morning , Lan gets up at 6 o’clock. She gets dressed . She brushes her teeth. She washes her face. She has breakfast. She goes to school . Every afternoon, she does her homework .Every evening, she watches TV and goes to bed at 10 o’clock.
  * Write about you. Begin with :
  Every morning , I get up at 6 o’clock…...............................................................
  ………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………..
  ANSWER KEY
  *Listening text (One period test – English6)
  Her name is Nga. She is a student. She is 11 years old. She lives in a house in the country.There is a hotel near her house.There are many trees in the park.To the left of the park, there are flowers.
  I) Listening :
  1) Nga (0.5m) 2) house(0.5m) 3.hotel(0.5m) 4.trees(0.5m) 5)eleven(0.5m)

  II) Grammar:
  (0.25m for each)

  1. b 2.a 3c 4 a 5. b 6. b 7 c 8.a 9.b 10.b
  III) Reading:
  A) Write (T)or (F)
  1.T (0.5m) 2.T (0.5m) 3.F (0.5m)
  B) Answer the questions:
  1) Ba lives in the city (0.5m)
  2) No, it isn’t.
  IV) Writing:

  Every morning , I get up at 6 o’clock. I get dressed (0.5m) I brush my teeth(0.5m). I wash my face(0.5m).I have breakfast(0.5m). I go to school . Every afternoon, I do my homework (0.25m).Every evening, I watch TV and go to bed at 10 o’clock.(0.25m)


   
  Gửi ý kiến